Podmínky užití webových stránek

PODMÍNKY užívání internetových stránek www.bonaloka.cz a ochrany soukromí

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek umístěných na doméně bonaloka.cz a dostupných na adrese www.bonaloka.cz (dále jen „Internetové stránky“) je společnost BONALOKA s.r.o., IČO: 050 21 189, se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257142 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Provozovatel tímto vydává podmínky přístupu a užívání Internetových stránek a ochrany soukromí (dále jen „Podmínky“).

2. Obecná ustanovení

2.1. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví nebo mají v úmyslu užívat Internetové stránky. Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné. Po zobrazení Internetových stránek je uživatel povinen se seznámit s Podmínkami. Užitím Internetových stránek uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi bez výhrad souhlasí. Zároveň uživatel souhlasí s tím, že je Podmínkami vázán a že při užívání Internetových stránek bude jednat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních uživatelů Internetových stránek. V případě, že uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky užívat.

2.2. Obsah Internetových stránek, jakož i jejich celkový design, vzhled a uspořádání včetně veškerých textů, grafiky, náčrtů a vyobrazení podléhá ochraně ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; veškerá majetková autorská práva vykonává Provozovatel. Internetové stránky dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Jakékoli užití Internetových stránek nebo jejich částí formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

2.3. Aniž by tím byla dotčena ustanovení předchozích článků, uživatel se zavazuje, že při užívání Internetových stránek zejména nebude:

a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat;

b) využívat Internetové stránky pro rozesílání nevyžádaných či řetězových zpráv (spam);

c) zasílat na Internetové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy;

d) pokoušet se získat přístup k těm částem Internetových stránek, které jsou a mají být přístupné pouze pro Provozovatele nebo registrované uživatele;

e) falšovat identitu odesílatele nebo poskytovat jakkoli nepravdivé či zkreslené údaje a informace;

f) pokoušet se proniknout na účet jiného uživatele nebo jinak zasahovat do užívání Internetových stránek ze strany jiných uživatelů;

g) šířit na Internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy.

2.4. Obsah Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter; Provozovatel neručí za úplnost a správnost uvedených informací včetně informací poskytovaných uživateli. Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu vzniklou uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s užíváním Internetových stránek.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu neumožnit přístup k Internetovým stránkám, a to zejména v případech, kdy bude nutné provádět údržbu či odstávky Internetových stránek nebo kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či zhoršenou dostupnost Internetových stránek a služeb na nich nabízených.

2.6. Určitý obsah Internetových stránek je určen pouze odborné veřejnosti. V takovém případě obsahují Internetové stránky příslušné upozornění. Přístupem k tomuto obsahu uživatel výslovně potvrzuje, že je příslušník této odborné veřejnosti z oboru kosmetiky a potravinových doplňků.

3. Registrace a vedení uživatelských účtů

3.1. Některý obsah Internetových stránek je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Provozovatel umožňuje bezplatnou registraci a vedení uživatelského účtu registrovaným osobám. Ke správné funkčnosti je nutné mít nainstalován webový prohlížeč Internet Explorer 7 a vyšší, nebo Mozilla Firefox 4.0, Chrome, Safari, IE9+, MS Edge či Opera (nejnovější verze).

3.2. Registraci mohou provést všechny osoby starší 18 let, a to on-line vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Internetových stránkách. Před on-line odesláním registračního formuláře do systému je nutno zadat všechny povinné údaje a udělit souhlas s Podmínkami a zpracováním osobních údajů. Bez takto vyplněných údajů nelze registrační formulář odeslat. Odeslání registračního formuláře je závazné. Odesláním formuláře uživatel výslovně prohlašuje, že je starší 18 let. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nepravdivost tohoto prohlášení.

3.3. Po odeslání registračního formuláře zašle Provozovatel na e-mail uvedený v registračním formuláři oznámení o registraci. Po jeho obdržení se může registrovaný uživatel opakovaně přihlašovat do svého uživatelského účtu, a to tak, že na přihlašovací stránce Internetových stránek vyplní e-mailovou adresu a heslo, které zadal a potvrdil v odeslaném registračním formuláři. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a bere na vědomí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo nepotvrdit registraci, a to bez uvedení důvodu. To se týká zejména osob, které poruší některou svou povinnost vyplývající z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů. Uživatel nemá v souvislosti s tím nárok na žádnou náhradu.

3.5. Platná registrace umožňuje registrovaným uživatelům přístup ke všem on-line nástrojům a službám, které jsou prostřednictvím Internetových stránek exkluzivně k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé získají zejména přístup k nástroji „Moje objednávky“. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit parametry Internetových stránek a uživatelských účtů, a to i bez udání důvodu a předchozího upozornění.

3.6. Uživatel je plně odpovědný za správnost, úplnost, pravdivost a přesnost poskytovaných údajů a informací. Jakoukoli změnu v poskytovaných údajích je uživatel povinen bezodkladně oznamovat Provozovateli formou nástroje „Editovat údaje“. O změnu registrované e-mailové adresy může uživatel požádat Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře umístněného na Internetových stránkách nebo kontaktováním na info@bonaloka.cz.

3.7. . Touto formou je možno vést s Provozovatelem i veškerou další komunikaci, a to zejména v případě jakýchkoli komplikací či problémů či žádosti o zrušení registrace.

3.8. Provozovatel může bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění zrušit či zablokovat účet uživatele, a to zejména v případě, kdy poruší své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek či příslušných právních předpisů, bude Internetové stránky včetně uživatelského účtu využívat způsobem, který nepřiměřeně omezuje v používání Internetových stránek další uživatele, nebo bude jinak nepřiměřeně omezovat Provozovatele. V souvislosti s tím nemá nárok na žádnou náhradu.

3.9. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení a Internetových stránek.

4. Ochrana soukromí

4.1. Provozovatel respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.2. V souvislosti s provozem Internetových stránek Provozovatel zpracovává vybrané osobní údaje fyzických osob, jakož i zástupců a kontaktních osob uživatelů, kteří jsou právnickými osobami (společně dále jen „dotčené osoby“), i bez souhlasu těchto osob pro účely:

a) registrace a vedení uživatelského účtu;

b) plnění smlouvy mezi Provozovatelem a uživatelem, zejména o koupi zboží;

c) oprávněných zájmů Provozovatele a jiných osob, které spočívají zejména ve zkvalitňování poskytovaných služeb především prováděním analýz a jejich vyhodnocováním, v reklamní a marketingové činnosti za účelem nabídky vlastních výrobků a služeb zahrnující zasílání novinek, informací, nabídek a obchodních sdělení, a to i prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků včetně personalizovaných reklam, v ochraně majetku, uplatňování nároků a vymáhání pohledávek, nezbytné komunikaci s dotčenými osobami apod.

4.3. Zpracovávané osobní údaje jsou získávány výlučně od dotčené osoby a zahrnují identifikační údaje (jméno, příjmení, název, IČO, DIČ), adresní údaje (ulice, číslo popisné a evidenční, město, obec, PSČ, země, web), kontaktní údaje (e-mailové, telefonní a faxové spojení), popisné údaje (zejména fakturační a platební údaje a) a další sdělené údaje.

4.4. Poskytnutí osobních údajů je především smluvním požadavkem, a tedy nezbytným předpokladem pro realizaci účelů, pro které jsou osobní údaje poskytovány. Dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné; dotčená osoba má přitom právo svůj souhlas odvolat V případě zpracování osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněný zájmů Provozovatele a jiných osob, je dotčená osoba oprávněna vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

4.5. Doba zpracování osobních údajů se liší v závislosti na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu odpovídá době do odvolání souhlasu a v ostatních případech době nezbytné pro realizaci stanoveného účelu s tím, že v případě nákupu zboží budou osobní údaje zpracovávány 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy a v případě, že se jedná o registrovaného uživatele, po dobu, po kterou je pro registrovaného uživatele vedena registrace a uživatelský účet a 3 roky po zrušení registrace

4.6. Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel sám, anebo za tím účelem pověří třetí osobu v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám nebo do zahraničí, aniž by o tom nebyl uživatel informován.

4.7. Při zpracování osobních údajů Provozovatel dbá na dodržování důvěrnosti a zabezpečení dle odpovídajících standardů, které zajišťují ochranu před neoprávněným nebo nahodilým přístupem nebo přenosem, před jejich změnou, ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Provozovatel rovněž dbá na ochranu práv dotčených osob zaručující soulad zabezpečení osobních údajů s příslušnými právními předpisy a s těmito Podmínkami.

4.8. V případě, že dotčená osoba zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo pominuly-li důvody pro jejich zpracování, může od Provozovatele požadovat vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění svých osobních údajů. Za podmínek stanovených právními předpisy je dotčená osoba oprávněna uplatnit též právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů nebo právo na jejich výmaz. Právo dotčené osoby obrátit se se stížností na dozorový orgán není tímto dotčeno.

4.9. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nebo v případě uplatňování svých práv je možno Provozovatele kontaktovat na info@bonaloka.cz. Provozovatel v takovém případě poskytne dotčené osobě požadované informace bez zbytečného odkladu.

4.10. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na Internetových stránkách odkazuje.

5. Použití souborů cookies

5.1. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači uživatele, pomocí něhož se obsah Internetových stránek zobrazuje.

5.2. Soubory cookies jsou Provozovatelem užívány za účelem zajištění funkčnosti Internetových stránek a poskytování služeb, jakož i vyhodnocování návštěvnosti Internetových stránek, a na základě toho i pro zkvalitňování poskytovaných služeb a optimalizaci marketingových aktivit včetně personalizace reklam.

5.3. Prostřednictvím souborů cookies Provozovatel shromažďuje údaje zejména o chování uživatelů na Internetových stránkách. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů Internetových stránek.

5.4. Provozovatel zpracovává shromážděné cookies soubory zejména prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc. se sídlem v USA. V rámci služby Google Analytics Provozovatel využívá i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, reportování anonymních dat či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

5.5. Personalizaci reklamy může uživatel Internetových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. Za uvedeným účelem využívá Provozovatel i další služby, jako např. Sklik provozovanou společností Seznam. cz, a.s. se sídlem v Praze a další.

5.6. Užitím Internetových stránek bere uživatel použití souborů cookies na vědomí, a to i v případě, že tuto skutečnost neodsouhlasí v banneru v dolní části Internetových stránek při jejich zobrazení. V případě, že uživatel nesouhlasí s užitím souborů cookies, není oprávněn Internetové stránky užívat.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek nedotčena.

6.2. Znění Podmínek může Provozovatel kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat, a to i bez předchozího upozornění. Změněné a doplněné Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách a každý uživatel má povinnost se s nimi bezodkladně seznámit a dodržovat je. Bude-li uživatel pokračovat v užívání Internetových stránek po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změněnými Podmínkami bez výhrad souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

6.3. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2018.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit