GDPR

1. Provozovatel respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s
příslušnými právními předpisy.
2. V souvislosti s provozem Internetových stránek Provozovatel zpracovává vybrané osobní
údaje fyzických osob, jakož i zástupců a kontaktních osob uživatelů, kteří jsou právnickými
osobami (společně dále jen „dotčené osoby“), i bez souhlasu těchto osob pro účely:
a) registrace a vedení uživatelského účtu;
b) plnění smlouvy mezi Provozovatelem a uživatelem, zejména o koupi zboží;
c) oprávněných zájmů Provozovatele a jiných osob, které spočívají zejména ve zkvalitňování
poskytovaných služeb především prováděním analýz a jejich vyhodnocováním, v reklamní a
marketingové činnosti za účelem nabídky vlastních výrobků a služeb zahrnující zasílání
novinek, informací, nabídek a obchodních sdělení, a to i prostřednictvím e-mailů, jakož i
dalších elektronických prostředků včetně personalizovaných reklam, v ochraně majetku,
uplatňování nároků a vymáhání pohledávek, nezbytné komunikaci s dotčenými osobami apod.
3. Zpracovávané osobní údaje jsou získávány výlučně od dotčené osoby a zahrnují
identifikační údaje (jméno, příjmení, název, IČO, DIČ), adresní údaje (ulice, číslo popisné a
evidenční, město, obec, PSČ, země, web), kontaktní údaje (e-mailové, telefonní a faxové
spojení), popisné údaje (zejména fakturační a platební údaje a) a další sdělené údaje.
4. Poskytnutí osobních údajů je především smluvním požadavkem, a tedy nezbytným
předpokladem pro realizaci účelů, pro které jsou osobní údaje poskytovány. Dochází-li ke
zpracování osobních údajů na základě souhlasu, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné;
dotčená osoba má přitom právo svůj souhlas odvolat V případě zpracování osobních údajů pro
účely ochrany práv a právem chráněný zájmů Provozovatele a jiných osob, je dotčená osoba
oprávněna vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
5. Doba zpracování osobních údajů se liší v závislosti na účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovávány. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu odpovídá době do
odvolání souhlasu a v ostatních případech době nezbytné pro realizaci stanoveného účelu s
tím, že v případě nákupu zboží budou osobní údaje zpracovávány 5 let od uzavření příslušné
kupní smlouvy a v případě, že se jedná o registrovaného uživatele, po dobu, po kterou je pro
registrovaného uživatele vedena registrace a uživatelský účet a 3 roky po zrušení registrace
6. Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel sám, anebo za tím účelem pověří třetí
osobu v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje nebudou předávány třetím
osobám nebo do zahraničí, aniž by o tom nebyl uživatel informován.
7. Při zpracování osobních údajů Provozovatel dbá na dodržování důvěrnosti a zabezpečení
dle odpovídajících standardů, které zajišťují ochranu před neoprávněným nebo nahodilým
přístupem nebo přenosem, před jejich změnou, ztrátou nebo zničením, jakož i před možným
zneužitím. Provozovatel rovněž dbá na ochranu práv dotčených osob zaručující soulad
zabezpečení osobních údajů s příslušnými právními předpisy a s těmito Podmínkami.
8. V případě, že dotčená osoba zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování
osobních údajů v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje
nepřesné nebo pominuly-li důvody pro jejich zpracování, může od Provozovatele požadovat
vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může
požadovat provedení opravy nebo doplnění svých osobních údajů. Za podmínek stanovených
právními předpisy je dotčená osoba oprávněna uplatnit též právo na omezení zpracování
osobních údajů, právo na přenositelnost údajů nebo právo na jejich výmaz. Právo dotčené
osoby obrátit se se stížností na dozorový orgán není tímto dotčeno.
9. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nebo v případě
uplatňování svých práv je možno Provozovatele kontaktovat na  info@bonaloka.cz.
Provozovatel v takovém případě poskytne dotčené osobě požadované informace bez
zbytečného odkladu.
10. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí
na jiných webových stránkách, na které na Internetových stránkách odkazuje.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit