Obchodní podmínky

Podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek www.bonaloka.cz

obchodní společnosti BONALOKA s.r.o., IČO 05021189, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257142 (dále jen „Bonaloka“) pro nákup zboží na portálu www.bonaloka.cz (dále jen „VOP“)

 

I. Úvodní ustanovení

 Tyto VOP společnosti Bonaloka upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží společnosti Bonaloka (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Bonaloka a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.bonaloka.cz (dále jen „Portál Bonaloka“) hodlá zakoupit u společnosti Bonaloka zboží (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

 V aktuální nabídce Zboží na Portálu Bonaloka mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

 Pokud Bonaloka nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Bonaloka je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Bonalokou uzavře, zůstane uložená u společnosti Bonaloka a není Zákazníkovi přístupná.

 Společnost Bonaloka může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Společnost Bonaloka informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu Bonaloka, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

 Společnost Bonaloka je oprávněna prodej Zboží na Portálu Bonaloka kdykoli ukončit.

 II. Uzavření Smlouvy

 Bonaloka na Portálu Bonaloka nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.

 Možnost uzavření Smlouvy se společností Bonaloka za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Bonaloka zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Bonaloka a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Bonaloka.

 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

 Postup vedoucí k uzavření Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Bonaloka Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka se symbolem nákupního košíku. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného Zboží.

 Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Do košíku“.

 V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Obchodní podmínky jsou závazné výhradně pro prodej Zboží prostřednictvím internetového obchodu. Kupující potvrzuje, že se seznámil t těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí kliknutím na checkbox "Souhlasím s Obchodními podmínkami společnosti Bonaloka s.r.o.". Bez tohoto kroku nelze Objednávku uzavřít.

 Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Bonaloka kliknutím na tlačítko „Koupit“. Smlouva mezi Bonalokou a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka.

Bonaloka neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

 Bonaloka je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

 Bonaloka Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Bonaloka předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

 V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Bonaloka nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně zaslán Zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

 Zákazník bere na vědomí, že Bonaloka není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití Portálu Bonaloka.

 Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

 je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

 pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Bonaloka takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,

 veškeré údaje, které poskytuje společnosti Bonaloka, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

 zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,

 se před zahájením užívání Portálu Bonaloka důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 III. Změna a zrušení Objednávky

 Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Bonaloka. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Bonaloka, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Bonaloka za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

 Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

 V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

 IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

 Bonaloka prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

 Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

 V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Bonaloka nebo prostřednictvím e-mailu info@bonaloka.cz a zaslat Zboží na své náklady na adresu Velké Kunratické 1570/3a, Praha 4, 148 00.

 Pro vyloučení veškerých pochybností Bonaloka v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Bonaloka pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

 Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Bonaloka. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Bonaloka. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit prostřednictvím Portálu Bonaloka a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Bonaloka tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Bonaloka jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Bonaloky za vady může upravit reklamační řád Bonaloky.

 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

 Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

 Bonaloka je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Bonaloka.

 Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména nedodržení podmínek skladování.

 Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

 Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při dodání) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Bonaloka způsobila porušením své povinnosti.

 Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

 Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 8 týdnů od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží;

Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Bonaloka. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Bonaloka.

 Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Bonaloka a vadné Zboží společnosti Bonaloka předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

 Bonaloka je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Bonaloka zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Bonaloka nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Bonaloka nemůže dodat nové Zboží bez vad, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, pokud:

a. jejím předmětem byly službya tyto služby byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty od odstoupení od Smlouvy,

b. předmětem Kupní smlouvy byla dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

c. předmětem Kupní smlouvy bylo Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání spotřebiteli nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d. předmětem Kupní smlouvy bylo Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 V. Cena Zboží a platební podmínky

 Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 převodem na účet Bonaloka – č.ú. 2798371036 / 5500

platbou přepravní společnosti při převzetí zboží

Ceny Zboží uvedené na Portálu Bonaloka jsou uvedeny včetně DPH.

 Pro vyloučení pochybnosti Bonaloka prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

 Bonaloka vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka.

 VI. Odpovědnost a záruky

 Bonaloka nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Bonaloka využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

 Bonaloka nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Bonaloka způsobené přerušením přívodu el. energie.

 Bonaloka nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Bonaloka. Bonaloka nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Bonaloka ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Bonaloka nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 Bonaloka neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Bonaloka, a to zejména doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

 Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Bonaloka dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Bonaloka vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

 Bonaloka také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

 VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

 Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Bonaloka (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Bonaloka výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Bonaloka.

 Přístup a užití Portálu Bonaloka ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

 Zákazník není oprávněn používat Portál Bonaloka způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Bonaloka. Portál Bonaloka je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Bonaloka, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Bonaloka.

 Zákazník užívá Portál Bonaloka na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Bonaloka jsou pouze ilustrativní.

 Bonaloka neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Bonaloka, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Bonaloka ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

 Bonaloka si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Bonaloka.

 Bonaloka není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

 VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

 Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost Bonaloka, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti Bonaloka, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

 Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Bonaloka.

 Bonaloka zpracovává osobní Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa dodání zboží, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

 Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Bonaloka, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Bonaloka o změně ve svých Osobních údajích.

 Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části X. těchto VOP.

 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Bonaloka odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Bonaloka. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

 požádat Správce o vysvětlení; a

požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Bonaloka povinna tuto informaci předat. Bonaloka má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Bonaloka na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Bonaloka na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha 4. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

 IX. Doručování korespondence

 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

 Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 X. Závěrečná ustanovení

 Pokud vztah související s užitím Portálu Bonaloka nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Bonaloka.

 Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

 Bonaloka je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

 Bonaloka je oprávněna prodej Zboží na Portálu Bonaloka kdykoli ukončit.

 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 Kontaktní údaje zákaznické podpory Bonaloka jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@bonaloka.cz. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@bonaloka.cz.

 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27.2.2017.

Kontaktujte nás

Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha 4

+420 225 988 008

Formulář byl úspěšně odeslán. Děkujeme.

Formulář nebyl odeslán. Zkontrolujte červeně označené položky.

{ alert-info }

Odebírejte novinky

Zaregistrujte se k odběru novinek a neunikne Vám žádná speciální akce!

 

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.