Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím internetových stránek www.bonaloka.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti stran kupní smlouvy uzavírané při nákupu zboží v internetovém obchodě společnosti BONALOKA s.r.o., IČO: 050 21 189, se sídlem Praha 4-Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2571429, umístněném na internetových stránkách www.bonaloka.cz.

1.2. Ujednání těchto Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (o dodávce zboží). Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost.

1.3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno něco jiného, vztahují se jejich jednotlivá ustanovení jak na Kupujícího v postavení Spotřebitele, tak i na Kupujícího v postavení Podnikatele.

2. Definice

2.1. Pojmy užité v rámci těchto Obchodních podmínek mají význam uvedený níže:

a) „E-shopem“ se rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný na Internetových stránkách;

b) „Elektronickou adresou kupujícího“ se rozumí adresa elektronické pošty uvedená v registrovaném uživatelském účtu, případně jež Kupující dodatečně uvedl, nemá-li uživatelský účet registrován;

c) „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

d) „Kupujícím“ se rozumí osoba provádějící nákup zboží v E-shopu;

e) „Kupní cenou“ se rozumí celková cena objednaného zboží včetně všech daní a poplatků, navýšená o případné náklady související s dodáním zboží a náklady související se zvoleným způsobem platby;

f) „Internetovými stránkami“ se rozumí webová adresa www.bonaloka.cz na které je provozován E-shop;

g) „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto obchodní podmínky;

h) „Podnikatelem“ se rozumí osoba, která není Spotřebitelem;

i) „Prodávajícím“ se rozumí společnost BONALOKA s.r.o., IČO: 050 21 189, se sídlem Praha 4-Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2571429;

j) „Provozovnou“ se rozumí provozovna Prodávajícího, umístněná na adrese Praha 4-Kunratice, Velké Kunratické 1570/3a, PSČ 148 00, Praha, není-li na Internetových stránkách uvedeno jinak;

k) „Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který s Prodávajícím jedná nebo s ním uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Obecné informace o nákupu

3.1. Obsah Internetových stránek, včetně veškeré prezentace zboží, má pouze informativní a nezávazných charakter, a nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy, ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Prodávající není povinen ohledně prezentovaného zboží uzavřít kupní smlouvu.

3.2. Internetové stránky obsahují zejména seznam nabízeného zboží, popis jeho hlavních vlastností, jakož i uvedení cen v českých korunách (při dodání do zahraničí v eurech, nebo jiné měně). Ve vyobrazené ceně zboží, nákladů spojených s dodáním zboží, a nákladů spojených se zvolenou platební podmínkou jsou zohledněny veškeré daně (zejména daň z přidané hodnoty) a další související poplatky.

3.3. Není-li u zboží na Internetových stránkách nebo ve speciálních pravidlech uvedeno jinak, jakékoliv speciální podmínky související s probíhající akcí, zejména speciální (snížená) cena zboží či speciální (snížená) cena nákladů spojených s dopravou zboží, platí jen po dobu jejich uvedení na Internetových stránkách, případně do okamžiku uvedeného ve speciální pravidlech, a jen do vyčerpání zásob zboží, ke kterému se vztahují. Pro skončení jejich platnosti je rozhodujícím okamžik, který nastane nejdříve.

4. Kontraktační proces

4.1. Pro objednání zboží v E-shopu je Kupující povinen řádně absolvovat kontraktační proces prostřednictvím k tomu určeného formuláře, není-li s Prodávajícím dohodnuto v konkrétním případě jinak, a to ve všech jeho krocích („Košík“, „Doprava a platba“, „Dodací údaje“ a „Souhrn“), spočívající zejména:

a) v přihlášení se do svého uživatelského účtu, byl-li zřízen. Nebyl-li zřízen uživatelský účet je Kupující povinen vyplnit veškeré požadované údaje, je-li k tomu v průběhu kontraktačního procesu vyzván (podrobnosti registrace a vedení uživatelských účtů stanoví Podmínky užívání internetových stránek www.bonaloka.cz a ochrany soukromí, dostupné na Internetových stránkách zde);

b) ve výběru zboží spolu s jeho požadovaným množstvím, a jeho vložení do elektronického nákupního košíku prostřednictvím umístěného webového odkazu;

c) ve výběru místa a způsobu dodání zboží;

d) ve vyplnění fakturačních údajů a způsobu platby. Je-li Kupující v postavení Podnikatele, je povinen zaškrtnou políčko „Nakupuji na firmu“ a vyplnit dodatečně vyžadované údaje, zejména identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ) a firmu společnosti.

4.2. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat či měnit údaje, které v průběhu kontraktačního procesu uvedl, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Kupující je plně odpovědný za úplnost, přesnost a pravdivost uváděných údajů. Prodávající není povinen ověřovat jejich soulad se stavem skutečným a za jejich případný nesoulad neodpovídá.

4.3. Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou rovněž k dispozici na Internetových stránkách. Kupující se zavazuje se s těmito Obchodnímu podmínkami seznámit a zaškrtnutím příslušného políčka vyslovit s jejich zněním souhlas. Bez udělení souhlasu s Obchodními podmínkami není možné kupní smlouvu ohledně zboží uzavřít. Kupující se současně zavazuje seznámit se před odesláním se zásadami ochrany soukromí, které stanoví Podmínky užívání internetových stránek www.bonaloka.cz a ochrany soukromí, dostupné na Internetových stránkách zde, přičemž odesláním objednávky Kupující výslovně potvrzuje, že tak učinil.

4.4. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Koupit“. Obdržení objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu písemnou zprávou (a to i automaticky generovanou) zaslanou na Elektronickou adresu kupujícího. Byl-li zřízen uživatelský účet, je přijetí objednávky rovněž potvrzeno v nástroji „Moje objednávky“. To neplatí při uzavírání kupní smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Pokud Kupující neobdrží potvrzení Prodávajícího, je povinen Prodávajícího kontaktovat, neboť v takovém případě patrně došlo chybnému zadání Elektronické adresy kupujícího.

4.5. Prodávající je oprávněn Kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky, shledá-li to s vzhledem k celkové výši Kupní ceny, objednanému množství, či z jiných důvodů za žádoucí, a to i telefonicky. Odmítne-li Kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neprovedenou.

4.6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací), jež Prodávající zašle na Elektronickou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že disponibilita prodávaného zboží je omezena rozsahem skladových zásob, které Prodávající negarantuje. Pokud si Kupující objedná zboží, jež není dostupné, Prodávající informuje Kupujícího elektronickou zprávou o jeho nedostupnosti. V rozsahu nedostupnosti zboží zaniká odesláním zprávy závaznost objednávky, v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

4.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku.

4.8. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Kupující hradí sám, zejména jde o náklady vzniklé v souvislosti s využíváním internetové či telefonické služby. Za využití prostředků komunikace na dálku při komunikaci s Prodávajícím nejsou Kupujícímu účtovány žádné zvláštní příplatky.

5. Kupní cena a výhrada vlastnického práva

5.1. Výše Kupní ceny je rozhodná k okamžiku uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo výši Kupní ceny upravit, zejména v návaznosti na změny peněžních kurzů, či u výrazných změn dodavatelských podmínek výrobců, ostatních dodavatelů či poskytovatelů služeb, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy.

5.2. Kupující má právo na alikvótní snížení Kupní ceny, uplatní-li v průběhu nákupního procesu slevový poukaz (voucher) vydaný Prodávajícím, který nebyl v minulosti již uplatněn a je uplatňován v období platnosti pro které byl vydán. Kupující není oprávněn kombinovat slevu z vícero slevových kupónů (voucherů) při jednom nákupu. Sleva z kupní ceny plynoucí z řádně uplatněného slevového kuponu (voucheru) není kombinovatelná s jakoukoliv jinou poskytovanou slevou, včetně slevy plynoucí ze speciální akce, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

5.3. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem úplného zaplacení kupní ceny anebo okamžikem převzetí již zaplaceného zboží, přičemž rozhodným je okamžik pozdější.

5.4. Při převzetí zboží doručeného Kupujícímu přepravcem mu bude předán dodací list obsahující jednotlivé položky zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně zaslán Kupujícímu na Elektronickou adresu kupujícího. V případě převzetí zboží na Provozovně a platbě v hotovosti nebo platební kartou vydá Prodávající Kupujícímu účtenku vystavenou podle zákona o evidenci tržeb, která bude mít podobu daňového dokladu pro účely daně z přidané hodnoty.

5.5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

6. Platební podmínky

6.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Kupní cenu, a to:

a) zvolil-li Kupující v objednávce způsob platby „převod“, prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu;

b) zvolil-li Kupující v objednávce způsob platby „dobírka“, prostřednictvím hotovostní platby, případně bezhotovostní platby s využitím platební karty dle možností přepravce;

c) zvolil-li Kupující v objednávce způsob platby „hotově – pouze při osobním odběru“, prostřednictvím hotovostní platby.

d) zvolil-li Kupující v objednávce způsob platby „kartou – pouze při osobním odběru“, prostřednictvím bezhotovostní platby s využitím platební karty.

6.2. Při platbě dle platební podmínky „převod“ je Kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to poukázáním Kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího č. ú. 2798371036/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, není-li ve výzvě Kupujícímu k úhradě zboží uvedeno jinak. Kupující je povinen realizovat bezhotovostní platbu s uvedením variabilního symbolu, jenž odpovídá číslu objednávky. V opačném případě Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním zboží či jinými důsledky včetně újmy způsobené chybějící nebo nesprávnou identifikací platby či chybně zadaným příkazem k platbě. Povinnost Kupujícího k zaplacení Kupní ceny je splněna okamžikem připsání Kupní ceny na výše uvedený účet Prodávajícího.

6.3. Při platbě dle platební podmínky „dobírka“ je Kupní cena splatná při převzetí zboží k rukám pověřeného přepravce, a to prostřednictvím hotovostní platby, případně bezhotovostní platby s využitím platební karty. Zaplacení Kupní ceny je podmínkou pro vydání zboží Kupujícímu. Platba Kupní ceny způsobem „dobírka“ je dodatečně zpoplatněna částkou ve výši 30,- Kč, pokud na Internetových stránkách není stanoveno jinak. V případě rozporu platí cena uvedena na Internetových stránkách.

6.4. Při platbě dle platební podmínky „kartou – pouze při osobním odběru“ je Kupní cena splatná při převzetí zboží. Možnost tohoto způsobu platby je podmíněna zvolením dodací podmínky osobního odběru. Kupující je povinen realizovat úhradu Kupní ceny prostřednictvím bezhotovostní platby s využitím platební karty. Kupní cena se považuje za uhrazenou v okamžiku odepsání částky odpovídající výši Kupní ceny z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

6.5. Při platbě dle platební podmínky „hotově – pouze při osobním odběru“ je Kupní cena splatná při převzetí zboží. Možnost tohoto způsobu platby je podmíněna zvolením dodací podmínky osobního odběru. Kupující je povinen realizovat úhradu Kupní ceny prostřednictvím hotovostní platby k rukám pověřené osoby.

6.6. Platební podmínky v režimu bodů 6.1 až 6.5 jsou možné pouze při zvoleném místě dodání zboží nacházejícím se na území České republiky. Zvolil-li Kupující v průběhu kontraktačního procesu dodání do jiné země, jejich variabilita a případná výše nákladů souvisejících se zvolenou platební podmínkou se mohou lišit. Kupující je o možnostech způsobu platby, jako i výši nákladů souvisejících se zvolenou platební podmínkou informován v průběhu kontraktačního procesu na Internetových stránkách, jakož i v potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci).

7. Dodací podmínky

7.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost objednané zboží převzít, a to za podmínek a v místě dle zvoleného režimu dodání v objednávce. Prodávající umožnuje v rámci České republiky dodat zboží jedním z následujících způsobů, není-li na Internetových stránkách stanoveno jinak (v případě rozporu platí způsob dopravy uvedený na Internetových stránkách):

a) prostřednictvím přepravní společnosti PPL CZ s.r.o., IČ: 251 94 798;

b) prostřednictvím přepravní společnosti Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 630 77 051;

c) prostřednictvím doručovacího systému společnosti Uloženka s.r.o., IČ: 242 99 162;

d) prostřednictvím osobního odběru, pouze po dohodě, na adrese Provozovny, v rámci časového rozhraní indikovaného na Internetových stránkách,

přičemž náklady spojené s dodáním zboží nese Kupující dle pravidel stanovených níže.

7.2. Nepřevezme-li Kupující zboží dle režimu zvoleného v objednávce, nese náklady spojené s opakovaným dodáním, respektive s jiným způsobem dodání. Ocitne-li se Kupující v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající povinen zboží uschovat nejdéle po dobu 30 dnů od neúspěšného pokusu o dodání. V případě, že si Kupující v této době zboží po dohodě s Prodávajícím nepřevezme, vrátí Prodávající Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od uplynutí této doby peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, není-li dohodnuto jinak; Prodávající je v takovém případě oprávněn na peněžní prostředky započíst účelně vynaložené náklady, které mu vznikly na dodání (a to i opakované dodání) zboží a jeho úschovou. Ocitne-li se Kupující v prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno, je Prodávající povinen zboží uschovat nejdéle po dobu 30 dnů od data splatnosti kupní ceny, nebo neúspěšného pokusu o dodání, přičemž rozhodným je okamžik pozdější; Prodávající je v takovém případě kupní cenu navýšit o účelně vynaložené náklady, které mu vznikly na dodání (a to i opakované dodání) zboží a jeho úschovou. Hrozí-li zboží rychlá zkáza, shora uvedená doba se neuplatní.

7.3. Výše nákladů spojených s dodáním zboží se odvíjí od zvoleného způsobu, země dodání a aktuálního sazebníku přepravce. Veškeré údaje o ceně dopravy jsou Kupujícímu oznámeny v průběhu kontraktačního procesu. Pokud na Internetových stránkách není stanoveno jinak, cena dopravy pro dodání zboží v rámci území České republiky činí:

a) 144,- Kč pro dodání prostřednictvím PPL CZ s.r.o.;

b) 109,- Kč pro dodání prostřednictvím Geis Parcel CZ s.r.o.;

c) 83,- Kč pro dodání prostřednictvím Uloženka s.r.o.;

d) 0,- Kč pro dopravu prostřednictvím osobního odběru.

V případě rozporu platí cena uvedena na Internetových stránkách. Doprava mimo území České republiky je možná pouze do země, jenž zvolí Kupující v průběhu kontraktačního procesu. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě se možnosti způsobu dopravy, jakož i výše poplatků s ní spojených mohou lišit. O jednotlivých variantách způsobů dodání a výši nákladů spojených s dopravou Prodávající informuje Kupujícího na Internetových stránkách, jako i v potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci).

7.4. Prodávající expeduje zboží co nejdříve po potvrzení objednávky (akceptaci) Kupujícímu, v závislosti od stavu skladových zásob a zvolené platební podmínky, obvykle do dvou (2) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. úhrady Kupní ceny. O odeslání či případné nedostupnosti zboží informuje Kupujícího zprávou zaslanou na Elektronickou adresu kupujícího, v případě osobního odběru informuje Prodávající Kupujícího o připravenosti zboží k osobnímu vyzvednutí na adrese Provozovny. Kupující může sledovat stav objednávky též po přihlášení ve svém uživatelském účtu.

7.5. Při převzetí zboží je Kupující povinen zboží náležitě zkontrolovat a prohlédnout. Zjistí-li poškození obalu, neúplnost zásilky, či jinou vadu je povinen s příslušných doručovatelem sepsat záznam, a ten spolu s informací o neúplné či poškozené zásilce zaslat bezodkladně Prodávajícímu. Převzetím zboží Kupující stvrzuje, že žádnou zjevnou vadu zásilky nezjistil a bere na vědomí, že v případném reklamačním procesu ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.6. Prodávající je před předáním zboží Kupujícímu oprávněn požadovat úplné zaplacení Kupní ceny, zejména v případě, že ve smyslu čl. 4.5 Kupující bez zbytečného odkladu na výzvu Prodávajícího objednávku dodatečně nepotvrdí. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se neaplikuje.

8. Odpovědnost za vady a záruka

8.1. Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099 až §2117 a §2161 až 2174 Občanského zákoníku a v případě, že je Kupující v postavení Spotřebitele, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady.

8.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit na adrese elektronické poštovní služby info@bonaloka.cz, současně je povinen zaslat zboží na adresu Provozovny. Za okamžik uplatnění těchto práv se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.4. Bližší podrobnosti, včetně pravidel, podmínek jako i postupu pro uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění upravuje Reklamační řád, dostupný zde.

9. Právo Kupujícího v postavení Spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Pojednává-li se v tomto čl. 9 o Kupujícím, myslí se ním pouze Kupující v postavení Spotřebitele. Práva a povinnosti stanovené v tomto čl. 9 se uplatní výlučně ve vztahu ke Kupujícímu, jenž se nachází v postavení Spotřebitele; tím není dotčen čl. 10.2 těchto Obchodních podmínek.

9.2. Kupující má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů:

a) od převzetí zboží;

b) je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c) je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle oznámení o odstoupení na adresu elektronické služby info@bonaloka.cz.

9.3. V odstoupení Kupující uvede, že odstupuje od kupní smlouvy, a současně též den nákupu, číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz. Kupující může pro odstoupení rovněž využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, dostupný zde.

9.4. O přijetí odstoupení Prodávající Kupujícího vhodným způsobem vyrozumí, odstoupení prostřednictvím formuláře Prodávající bez zbytečného odkladu po jeho přijetí Kupujícímu potvrdí.

9.5. Po odstoupení Kupující zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, prostřednictvím obyčejné poštovní zásilky (nikoliv dobírky!), a to na adresu Provozovny.

9.6. Nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, není-li dohodnuto jinak. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím při vrácení zboží nebo i jiným způsobem, za předpokladu, že s tím Kupující souhlasí a nevzniknou-li Kupujícímu dodatečné náklady. Jestliže Kupující zvolil pro vrácení jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí mu Prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.7. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží uvedeného v § 1837 Občanského zákoníku, včetně zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím dle písm. e), a zboží dodaného v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit dle písm. g).

9.8. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat pro seznámení se s povahou, vlastnostmi či funkčností zboží. Pokud by v důsledku jednání Kupujícího utrpěl Prodávající škodu, je oprávněn k její náhradě. Tento nárok na náhradu škody je Prodávající oprávněn započíst vůči nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny uplatňovaného při odstoupení od kupní smlouvy.

9.9. Je-li ke k objednanému zboží poskytován dárek, je darovací smlouva uzavřená s rozvazovací podmínkou, a to v případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, darovací kupní smlouvy pozbývá účinnosti, a přijaté plnění ve formě dárku se stává bezdůvodným obohacením, jenž je Kupující povinen vrátit spolu s a za podmínek vztahujících se na zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.

9.10. Uplatnil-li Kupující v průběhu kontraktačního procesu slevový poukaz (voucher) a odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, pozbývá slevový poukaz platnosti a nelze ho již dále uplatnit pro nákup jiného zboží.

9.11. Kupující bere na vědomí, že uplatnění práva Kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy, jež je v rozporu s požadavkem § 6 Občanského zákoníku na poctivé jednání v obchodním styku, nepožívá právní ochrany, a v takovém případě právo odstoupit od kupní smlouvy Kupujícímu nenáleží.

10. Právo Kupujícího v postavení Podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující v postavení Podnikatele má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě a v rozsahu, v jakém mu toto právo přiznávají obecně závazné právní předpisy, zejména Občanský zákoník.

10.2. Na Kupujícího v postavení Podnikatele se při odstoupení od smlouvy uplatní ustanovení odst. 9.9, 9.10 a 9.11 obdobně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, v účinném znění. V případě existence mezinárodního prvku strany prorogují české soudy jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Prodávajícího.

11.2. Prodávající tímto informuje Kupujícího v postavení Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetové stránky www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy rovněž prostřednictvím platformy pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce, Prodávajícím uchovávána pouze v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

11.4. Při pochybnostech, zejména zda bylo zboží dodáno nebo zda byl proveden jiný úkon, je rozhodující výpis ze systému Prodávajícího, případně pověřené třetí osoby.

11.5. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá komunikace související s kupní smlouvou musí být ve styku mezi Prodávajícím a Kupujícím v písemné podobě, zejména probíhá:

a) elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu. Zpráva se považuje za přijatou okamžikem přijetí na server příchozí zprávy;

b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí zásilky adresátem;

c) osobně. Zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí písemností adresátem.

11.6. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: BONALOKA s.r.o., Praha 4-Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00, adresa elektronické pošty (e-mailu) Prodávajícího: info@bonaloka.cz, t.č.: +420 225 988 008, není-li na Internetových stránkách uvedeno jinak.

11.7. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena.

11.8. Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. O změně či doplnění Obchodních podmínek Prodávající informuje Kupujícího uveřejněním oznámení na Internetových stránkách.

11.9. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2018.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit